Home » Transformatieve Mediation

Transformatieve Mediation

Transformatieve mediation brengt mensen nader tot elkaar. Naast relatietherapeut ben ik ook opgeleid als Mediator. Heb je een conflict met bijvoorbeeld een familielid of je buren, moet je gezamenlijk een moeilijk vraagstuk oplossen of is een scheiding onafwendbaar, dan is mediation met de hulp van een mediator een goede manier om er uit te komen. Bij transformatieve mediation zijn meer creatieve oplossingen mogelijk dan in een juridische procedure.

Mediation

Als mediator ben ik gespecialiseerd in de verbetering van de communicatie. Je krijgt de mogelijkheid om op een effectieve en respectvolle manier met elkaar te zoeken naar een gezamenlijke oplossing die beide partijen dient. Meestal wordt de uitkomst van het proces vastgelegd in een overeenkomst, ouderschapsplan of convenant. Binnen de grenzen van de wetgeving heeft datgene wat overeengekomen is volledige rechtsgeldigheid.

Als neutrale procesbegeleider ben ik in staat emoties in goede banen te leiden en te zorgen dat deelnemers zich gehoord en gezien voelen. Ik ben Post HBO geschoold Transformatief mediator en relatietherapeut. Ik heb veel ervaring in diverse soorten van procesbegeleiding. De methode van Transformatieve Mediation is gestoeld op het werkelijk oplossen van het conflict en het verbeteren van de relatie. Immers, buren blijven meestal buren en in het geval van een scheiding blijven ouders hun leven lang ouders van hun kinderen.

De neutraliteit van de mediator maakt ook dat de deelnemers aan een mediationtraject gelijkwaardig zijn, er is geen schuldige. De mediator heeft een inspanningsverplichting om duidelijk te krijgen waar het echt om gaat in het conflict. Onwrikbare standpunten maken plaats voor de uitwisseling en uitleg van elkaars belangen. Met als resultaat dat u met elkaar gaat meedenken, waardoor een bevredigende oplossing binnen handbereik komt. Uiteraard moeten deelnemers  gemotiveerd zijn om dit proces te doorlopen. Ik geloof dat mensen diep in hun hart altijd bereid zijn om een ander te willen begrijpen. Doordat eerdere pogingen mislukken verhardt een conflict zich. Het is dan fijn een neutrale derde er bij te betrekken die zorgt dat er binnen een veilig kader echt geluisterd wordt,  waardoor een conflict of vraagstuk zich oplost. De mediator inspireert tot nieuwe zienswijzen en creatieve oplossingen.

Familiemediation en Scheidingen

Ik begeleid mensen graag als zij er samen niet meer uit komen. Mijn specialiteit ligt binnen de familiemediation. Conflicten binnen families over bijvoorbeeld een erfenis, ruzies tussen ouders en kinderen, enz. In het bijzonder gaat mijn aandacht naar Mediation binnen de adoptiedriehoek; adoptieouders-biologische ouders-adoptiekind. Een speciale tak binnen de familiemediation is het begeleiden van scheidingen. Als mediator en relatietherapeut weet ik dat een scheiding soms afwendbaar is. Daarvoor heb ik de RelatieReanimatie® ontwikkeld. Dit is een ontmoeting tussen de partners waar onderzocht wordt of een scheiding echt onafwendbaar is of dat er beter gekozen kan worden voor relatietherapie. In het geval van scheiding begeleid ik jullie op een manier die jullie beide recht doet en zorgt dat jullie ook in de toekomst met respect met elkaar om kunnen gaan. In een scheidingsmediation ben ik verplicht jullie te begeleiden in het maken van een convenant en een ouderschapsplan. Hiervoor werk ik samen met verschillende partners, zoals een financieel adviseur, een advocaat en een notaris. Ook werk ik samen met een kindertherapeute die de gesprekken met jullie kinderen voert om hen op een correcte manier in het proces te begeleiden.

Transformatieve Mediation

Er zijn verschillende stromingen binnen de mediation. De meeste gaan uit van het probleem dat moet worden opgelost. De belangen van de betrokkenen worden in kaart gebracht om vervolgens, door een proces van onderhandeling, een oplossing van het conflict te bewerkstelligen.

Het uitgangspunt van de Transformatieve Mediation is de kwaliteit van de interactie tussen mensen transformeren.
Het conflict is een proces dat mensen van zich zelf vervreemdt, het gevoel van verbondenheid met zichzelf en met de ander doet verdwijnen en de communicatie verstoort. Een conflict heeft de kracht om het zelfbeeld en dat van anderen aan te tasten – terwijl de mens nu juist zijn identiteit ontleent aan zijn zelfbeeld en het beeld van de ander. Als de mens wordt uitgedaagd dan komt hij in een spiraal van elkaar versterkende zwakheid en egocentrisme terecht.

Ook al worden tijdens onderhandelingen alle eisen van iemand ingewilligd, dan blijft het verlangen naar een positieve communicatie met de ander. Vervulde behoeften, verminderd lijden en een gevoel van rechtvaardigheid zorgen er voor dat mensen zich evenwichtiger gaan voelen en er meer zelfvertrouwen ontstaat. Daarom zijn Empowerment en erkenning de sleutelwoorden in de Transformatieve Mediation.

Empowerment

Empowerment is te vertalen als in actie komen. Empowerment betekent in een bemiddeling dat de deelnemers in staat gesteld worden om zelf de onderwerpen van het gesprek vast te stellen, zodat niets onbesproken blijft. Als iedere deelnemer in staat is om voor zichzelf en de ander duidelijk te maken wat er aan de hand is, dan legt dit de basis om uit de defensieve rol te treden en gezamenlijk tot oplossingen te komen.

Erkennen

De volgende stap is erkennen. Erkennen betekent dat de deelnemers de kans wordt geboden om het standpunt van de ander te horen en te begrijpen. Het is een intern proces van bewustwording, dat de ander zijn eigen gerechtvaardigde wensen en verlangen heeft. Empowerment en erkenning zijn de sleutels om deuren te openen.
Door de methode van Transformatieve Mediation is het mogelijk om opnieuw echt met elkaar te communiceren. Hierdoor kunnen er nieuwe wegen ingeslagen worden. Het is belangrijk in te zien dat mensen, na het oplossen van het conflict, met elkaar verder moeten. Bijvoorbeeld bij een echtscheiding, wanneer er kinderen zijn, of binnen families. Door de inzet van de Transformatieve Mediation bij conflicten ontstaan vaak nieuwe perspectieven en initiatieven.

De grondleggers van de Transformatieve Mediation zijn de Amerikanen R.A. Baruch Bush en J.P. Folger. Zij schreven het prachtige boek “The promise of Mediation”. Zij zijn geïnspireerd geraakt door de joodse filosofen Emmanuel Levinas en Martin Buber. De beschouwingen over de fenomenologie van beiden zijn ook een belangrijke pijler onder het systemisch werken ontwikkeld door Bert Hellinger.