Home » Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Verloop van het traject
In de eerste sessie (intake gesprek) wordt helder afgebakend waaraan in de therapie gewerkt gaat worden.
Hoeveel sessies er nodig zijn om dit doel te bereiken kan niet precies van te voren aangegeven worden. De richtlijn is zo weinig mogelijk maar zo veel als nodig is.
Het traject wordt altijd afgesloten met een laatste sessie in de vorm van een afrondingsgesprek.

Facturering
U ontvangt een factuur welke binnen 14 dagen voldaan dient te worden. Voor declaratie bij uw zorgverzekeraar draagt u zelf zorg.

Afzeggen of wijzigen van afspraken
Afspraken kunnen kosteloos worden gewijzigd wanneer deze minimaal 48 uur van te voren zijn afgezegd. Voor annuleringen binnen 48 uur brengen wij € 90,- in rekening.

Let op: het afzeggen/wijzigen van een afspraak moet altijd telefonisch gedaan worden en dus NIET per e-mail!
De praktijk is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 10.00 tot 20.00 uur.
In geval van een telefonisch consult kunnen wij € 25,- in rekening brengen.


 1. Algemeen
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere vorm van therapie, coaching en begeleiding van en door integratief psychotherapeut/coach André Fun, aan de cliënt. Bij aanvang van de therapie, coaching en begeleiding is de cliënt door de therapeut op deze voorwaarden gewezen.
 3. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging van Vereniging voor Integraal Therapeuten (VIT. De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. Daarnaast is de therapeut geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) .
 4. De therapeut streeft er naar al zijn professionele kennis, kunde en vaardigheden in te zetten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de kwaliteitseisen van de beroepsverenigingen en het beroepsprofiel van integratief psychotherapeut.
 5. Wanneer de cliënt niet tevreden is over de geboden diensten dan zal in eerste instantie in onderling overleg naar een oplossing gezocht worden. Als dit niet naar tevredenheid van de cliënt verloopt kan de cliënt gebruik maken van het klachtenrecht van de VIT en zich bij deze beroepsvereniging melden (www.vit-therapeuten.nl). Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In navolging van deze wet is de therapeut ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG (www.scag.nl). Tevens is de therapeut ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg met licentienummer 103032R en valt de therapeut onder hun tuchtrecht (www.tcz.nu).
 6. André Fun is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 1. Dossiervorming en geheimhouding

De therapeut zal zich houden aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, nieuwe Europese privacywet per 25 mei 2018), de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

 1. Dossierplicht

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is de therapeut verplicht een medisch dossier bij te houden. Het dossier bestaat uit persoonsgegevens, aantekeningen van de gehouden sessies, observaties en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. 2. Beroepsgeheim

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Persoonsgegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

Wanneer de therapeut in het belang van de hulpverlening van de cliënt het noodzakelijk of gewenst acht contact te hebben met derden (huisarts, verwijzend therapeut), dan zal de therapeut hiervoor schriftelijk toestemming vragen aan de cliënt.

Indien de huisarts van de cliënt of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, zal dit alleen geschieden na schriftelijke toestemming van de cliënt.

 1. Bewaartermijn

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

 1. De cliënt heeft ten alle tijden recht op inzage in zijn of haar dossier.

Tarieven, betalingen en incassokosten

 1. De actuele tarieven van praktijk worden gepubliceerd op de website van de praktijk. Bij aanvang van de therapie worden de tarieven met cliënt schriftelijk medegedeeld. Enkel in onderling overleg kan er afgeweken worden van de tarieven.
 2. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt.
 3. De therapeut is verplicht de cliënt van een geldelijke factuur te voorzien, waarin alle informatie is opgenomen die voor de cliënt van belang is.
 4. Betalingen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum per overmaking te geschieden.
 5. Wanneer de betalingstermijn overschreden wordt zal therapeut een herinneringsbrief sturen met de mogelijkheid opnieuw binnen 14 dagen het verschuldigde bedrag over te maken. Tevens zullen de incassokosten bij wederom niet tijdige betaling op de brief vermeld worden.
 6. Indien verhinderd dient een afgesproken consult 48 uur van te voren te worden afgemeld.
 7. De therapeut kan bij niet tijdig afmelden € 90,- voor dit gemiste consult in rekening brengen. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en datum.

 

 1. Behandelovereenkomst bij therapie, coaching en/of begeleiding
 2. Indien cliënt na het intakegesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolgafspraak i.h.k.v. integratieve psychotherapie, coaching en/of begeleiding is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.
 3. De behandelingsovereenkomst is tweeledig; a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt, b. De behandeling heeft betrekking op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld en gespecificeerd.
 4. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd: a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn; b. Cliënt geeft aan dat hij/zij geen sessies meer wil afspreken; c. De therapeut is van mening dat de problematiek van de cliënt direct verband houdt met contra-indicaties, in dit geval zal de therapeut de client in overleg doorverwijzen.
 5. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen consult afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden consult, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.
 6. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden consult een bedrag per consult afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt maakt het bedrag binnen een termijn van 14 dagen over aan de therapeut.
 7. Indien er sprake is van hetgeen vermeld in bepaling 4.4, wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.

PRIVACY-DOCUMENT

Deze pagina betreft het omgaan met uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, André Fun, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over mogelijke de uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een paar gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld integratieve therapie met daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld
 • de kosten van het consult.