Transformatieve Mediation

Er zijn verschillende stromingen binnen de mediation. De meeste gaan uit van het probleem dat moet worden opgelost. De belangen van de betrokkenen worden in kaart gebracht om vervolgens, door een proces van onderhandeling, een oplossing van het conflict te bewerkstelligen.

Het uitgangspunt van de Transformatieve Mediation is de kwaliteit van de interactie tussen mensen transformeren.
Het conflict is een proces dat mensen van zich zelf vervreemdt, het gevoel van verbondenheid met zichzelf en met de ander doet verdwijnen en de communicatie verstoort. Een conflict heeft de kracht om het zelfbeeld en dat van anderen aan te tasten – terwijl de mens nu juist zijn identiteit ontleent aan zijn zelfbeeld en het beeld van de ander. Als de mens wordt uitgedaagd dan komt hij in een spiraal van elkaar versterkende zwakheid en egocentrisme terecht.

Ook al worden tijdens onderhandelingen alle eisen van iemand ingewilligd, dan blijft het verlangen naar een positieve communicatie met de ander. Vervulde behoeften, verminderd lijden en een gevoel van rechtvaardigheid zorgen er voor dat mensen zich evenwichtiger gaan voelen en er meer zelfvertrouwen ontstaat. Daarom zijn Empowerment en erkenning de sleutelwoorden in de Transformatieve Mediation.

Empowerment is te vertalen als in actie komen. Empowerment betekent in een bemiddeling dat de deelnemers in staat gesteld worden om zelf de onderwerpen van het gesprek vast te stellen, zodat niets onbesproken blijft. Als iedere deelnemer in staat is om voor zichzelf en de ander duidelijk te maken wat er aan de hand is, dan legt dit de basis om uit de defensieve rol te treden en gezamenlijk tot oplossingen te komen.

De volgende stap is erkennen. Erkennen betekent dat de deelnemers de kans wordt geboden om het standpunt van de ander te horen en te begrijpen. Het is een intern proces van bewustwording, dat de ander zijn eigen gerechtvaardigde wensen en verlangen heeft. Empowerment en erkenning zijn de sleutels om deuren te openen.
Door de methode van Transformatieve Mediation is het mogelijk om opnieuw echt met elkaar te communiceren. Hierdoor kunnen er nieuwe wegen ingeslagen worden. Het is belangrijk in te zien dat mensen, na het oplossen van het conflict, met elkaar verder moeten. Bijvoorbeeld bij een echtscheiding, wanneer er kinderen zijn, of binnen families. Door de inzet van de Transformatieve Mediation bij conflicten ontstaan vaak nieuwe perspectieven en initiatieven.

De grondleggers van de Transformatieve Mediation zijn de Amerikanen R.A. Baruch Bush en J.P. Folger. Zij schreven het prachtige boek “The promise of Mediation”. Zij zijn geïnspireerd geraakt door de joodse filosofen Emanuel Livinas en Martin Buber. De beschouwingen over de fenomenologie van beiden zijn ook een belangrijke pijler onder het systemisch werken ontwikkeld door Bert Hellinger.

Print Friendly, PDF & Email